Preseason Camp 2019:
10. - 12. September
Aschreiwung bis den 1. September 2019.

Frëndschaften

Léier aner Spiller kennen a bau nei Frëndschaften op.

Kompetitivitéit

Mooss dech un anere Spiller fir besser ze ginn.

Spaass

Genéiss deng Zäit mat denge Kollegen.

Fähegkeeten

Verbesser deng Fähegkeeten!

Iessen a Gedrénks

All Spiller kritt eppes z'iessen an ze drénken.

Erfahren an diploméiert Traineren

Profitéier vun der Erfahrung vu gudden Traineren.

T-Shirt & Hoodie

All Spiller kritt een T-Shirt an een Hoodie.