Preseason Camp 2018:
4. - 6. September
Aschreiwung bis den 27. August 2018.

Frëndschaften

Léier aner Spiller kennen a bau nei Frëndschaften op.

Kompetitivitéit

Mooss dech un anere Spiller fir besser ze ginn.

Spaass

Genéiss deng Zäit mat denge Kollegen.

Fähegkeeten

Verbesser deng Fähegkeeten!

Iessen a Gedrénks

All Spiller kritt eppes z'iessen an ze drénken.

Erfahren an diploméiert Traineren

Profitéier vun der Erfahrung vu gudden Traineren.

T-Shirt

All Spiller kritt een T-Shirt.